Dernekler artık üyelerini de bildirecek

0
177

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu’nda da değişiklik yapılmıştır. Daha önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine derneklerin yönetim kurulu, denetim kurulu ve diğer organlarında görev alanların bildirimi yapılıyordu. Yapılan değişiklik ile artık derneklere üye olanların, üyeliği sona erenlerin de bildiriminin yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Halen derneklerde üye olanların bildirimi 6 ay içerisinde yapılacak. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine para cezası uygulanacak.

İşte Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikler  

Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi
Madde 23- Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren kırk beş gün içinde mülkî idare amirliğine merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildirimin bildirimi ile üyeliğe ilişkin bildirimlerin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

(Ek:25/3/2020-7226/22 md.) 23 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

Ek Madde 2- (Ek:25/3/2020-7226/23 md.) Bu Kanun ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre derneklerle ilgili her türlü kayıt ile iş ve işlem elektronik ortamda da yapılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 1- (Ek:25/3/2020-7226/24 md.) Dernekler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, üyeliği devamedenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirirler. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında, 32 nci maddenin birinci fıkrasının (s) bendi hükmü uygulanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here